Labbis4.PRO – informatyczny system zarządzania

Systemy

Zintegrowane, otwarte, funkcjonalne i kompletne systemy łatwo dostosowalne do charakteru działalności Państwa firmy.

Zarządzanie kadrami, wynagrodzeniem i czasem

Rozwiązanie służące do planowania etatów, rekrutacji i zatrudnienia pracowników, planowania i ocenie ich kompetencji,  tworzenia i zarządzania dokumentami osobowymi, obliczania wysokości wynagrodzenia oraz rozliczenia czasu pracy i komunikacji z pracownikami wszystkich szczebli.

Zarządzanie procesami biznesowymi i dokumentami

Rozwiązanie gwarantuje skuteczne zarządzanie dokumentami cyfrowymi i elektronicznymi, umożliwia ich przetwarzanie, przechowywanie oraz zapewnia do nich wygodny dostęp, a także pozwala monitorować i zarządzać każdym procesem w organizacji, bezpiecznie i poufnie wymieniać się dokumentami, zarówno wewnatrz firmy, jak i na zewnatrz - z dostawcami, partnerami i klientami. Wszystkie dokumenty stworzone i rejestrowane w Labbis4.PRO są przechowywane w spójnym systemie Logas.

Rachunkowość i zarządzanie finansami

System obejmujący rachunkowość księgi głównej, rezerw, kupna, sprzedaży, transakcji gotówkowych i bankowych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, statystykę, monitoring, zarządzanie analizą biznesową. System zintegrowany z Logas, Bonus i innymi systemami Labbis4.PRO na poziomie danych i użytkowników, lecz może działać również autonomicznie. Cecha ta pozwala na spojrzenie na rachunkowość jako jeden spójny, ciągły proces i w porę dostrzec możliwości rozwoju czy potrzebę zmian.

Biudżetowanie i planowanie – monitorowanie planowania i realizacji procesów finansowych w firmie. Monitorowanie planowania i realizacji finansowania projektów.

Zarządzanie aktywami – zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, w tym inwentaryzacja z wykorzystaniem technologii RFID

Zarządzanie usługami – planowanie, zarządzanie i monitorowanie usług nadzoru budynków, urządzeń i systemów (MMS).

Zarządzanie rachunkami – obliczanie opłat i podatków dla dużej liczby abonentów.

Zarządzanie produkcją – obliczenia kosztów produkcji i kosztów własnych, kompletowanie/dyskompletowanie produktów, ewidencja produkcji według dziedzin, planowanie zasobów produkcyjnych i monitoring zatrudnienia.

Zarządzanie klientami – utrzymywanie kontaktów z klientami, planowanie i delegowanie zadań, łatwe zarządzanie kalendarzem, planowanie sprzedaży i administrowanie dokumentów.

Zarządzanie umowami – ewidencja, kontrola i monitoring realizacji wszystkich typów umów

Zarządzanie biznesowe – system analityczny gromadzący i przetwarzający dane wszystkich systemów Labbis4.PRO i umożliwiający ich wykorzystanie w raportach i analizie działań

Zarządzanie informacją – system służący rejestracji powiadomień od klientów oraz monitoringu procesu ich realizacji. System jest bezpieczny, dzięki oddzielnemu środowisku dla działań użytkowników zewnętrznych.