Historie sukcesu

Departament Dziedzictwa Kulturowego (DDK)

Stworzenie portalu KPEPIS i modernizacja KVR (2014-2015 r.)

System informacyjny przeznaczony dla usług elektronicznych związanych z dziedzictwem kulturowym (KPEPIS), służący zarówno litewskim jak i zagranicznym użytkownikom:  osobom prawnym i fizycznym z Litwy oraz zagranicy.

Projekt służy do zarządzania informacją na temat nieruchomości oraz ruchomości będących dziedzictwem kulturowym Republiki Litewskiej i związanych z nimi usługami publicznymi Departamentu Dziedzictwa Kulturowego. Po wprowadzeniu w życie systemu dostarczanie usług stało się sprawniejsze, informacja bardziej dostępna i chroniona, poprawiła się przejrzystość proceduralna.

Projekt obejmuje zarówno centralną siedzibę DDK, jak i jego oddziały terytorialne (obecnie jest 10 oddziałów terytorialnych). Projekt obejmuje rejestr wartości kulturowych (KVR) oraz łącze KPEPIS z wewnętrznymi systemami DDK: DVS i FVAS, a nawet 6 łączy z zewnętrznymi systemami państwowymi i rejestrami: VIISP używany jako narzędzie do uwierzytelniania użytkowników e-usług; VEPIS, ICPO, Infostatyba i MVLS.

KPEPIS.lt; KVR.KPD.lt

SA "SEB Bank"

Opracowanie i wdrożenie systemu Bonus (2015)

Projekt obejmuje zainstalowanie systemu zarządzania pracownikami Bonus, portal pracowników (samoobsługowy), elementy dotyczące wynagrodzenia i czasu pracy.

Z powodzeniem wprowadzono udoskonalenia systemu: opracowano i zainstalowano moduł e-szkoleń. Powstało unikalne rozwiązanie technologiczne, które przyspieszyło obliczanie wynagrodzeń o 10 razy - płace 2200 pracowników obliczane są w ciągu 14 minut.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW)

Stworzenie nDVS na zamówienie MSW i instalacja w instytucjach samorządowych (2015 r.)

MSW realizując projekt „Scentralizowane przeniesienie usług samorządowych do przestrzeni elektronicznej” nabyło usługę stworzenia systemu zarządzania dokumentami, jego instalację, skonfigurowanie oraz dostosowanie do VIISP. W ramach projektu spółka „Labbis” pomyślnie utworzyła funkcjonalny system  zarządzania zadaniami i dokumentami zawierający podpis elektroniczny i sprawnie działający w sferze usług komunalnych nDVS;

W jednym wybranym pilotażowym samorządzie zrealizowano rozwiązania technologiczne, obejmujące procesy usług elektronicznych, zaprojektowane z wykorzystaniem infrastruktury VIISP i nowej nDVS.

Spółka "Vičiūnų grupė"

Zainstalowano system zarządzania pracownikami i wynagrodzeniami Bonus

Projekt wdrożenia systemu Bonus. W ramach projektu zainstalowano moduły obsługi płac, czasu pracy, pracowników, system samoobsługi (czas pracy i portal pracownika). Funkcjonalność zainstalowanego systemu pozwala połączyć wszystkie obszary związane z zarządzaniem płacami, godzinami pracy od zatrudnienia pracownika do jego zwolnienia. Projekt kładzie duży nacisk na integrację ze stosowanym w firmie system zarządzania finansami i ewidencją MS Navision, wymiana danych prowadzona jest na poziomie pracownika.

Realizacja projektu zakładała stworzenie informacji o wypłacie, którą można by było drukować w drukarni, tak, aby po wydrukowaniu kwit pasował do specjalnej koperty. Firma "Vičiūnai Group" podczas wdrażania projektu przykładała wielką uwagę do wypełniania czasu pracy, celem było optymalne pozycjonowanie funkcji do wypełniania czasu pracy, który cechowałaby zarówno prostota, jak i szybkość wypełniania arkuszy - cel ten został osiągnięty. W trakcie projektu zautomatyzowano także proces wnioskowania o delegacje. Instalacja systemu Bonus jest zakończona, ale ciągle udoskonalana, ścisle współpracując z partnerami i reagując na nowe wyzwania.

Grupa spółek "Arvi" i partnerzy

Wdrożenie systemu zarządzania płacami i personelem

W ramach projektu wdrożono moduły dotyczące wynagrodzenia, czasu pracy i kadry pracowniczej. Funkcjonalność zainstalowanego systemu pozwala połączyć wszystkie obszary związane z zarządzaniem płacami, godzinami pracy od zatrudnienia pracownika do jego zwolnienia.

Na początku realizacji projektu dużo uwagi poświęcono scentralizowanemu zarządzaniu wynagrodzeniami pracowników i ujednoliconemu przechowywaniu danych płacowych i danych personalnych.  Głównym wyzwaniem było usystematyzowanie wszystkich potrzeb firmy, opisanie ich w systemie i dostosowanie do nich odpowiednich i scentralizowanych parametrów systemowych. Cele projektu zostały osiągnięte dzieki standardowym opcjom i funkcji Bonusa.

Instalacja systemu jest zakończona, ale ciągle udoskonalana ścisle współpracując z partnerami i reagując na nowe wyzwania.

I wiele innych...