Labbis4.PRO - veiklos valdymo informacinė sistema

Sistemos

Integruotos, atviros, funkcionalios ir išbaigtos sistemos lengvai pritaikomos Jūsų veiklai.

ndbfbPersonalo, darbo užmokesčio ir laiko valdymui

Sprendimas, skirtas personalo etatų planavimui, darbuotojų atrankų ir įdarbinimo proceso valdymui, kompetencijos planavimui ir vertinimui, personalo dokumentų ir su jų rengimu susijusių dokumentų valdymui, darbo užmokesčio ir darbo laiko skaičiavimui ir bendravimui su visų lygių darbuotojais.

Procesų ir dokumentų valdymui

Sprendimas, užtikrinantis efektyvų suskaitmenintų popierinių ir elektroninių dokumentų valdymą, apdorojimą, saugojimą ir patogią prieigą, bei suteikiantis galimybę valdyti ir stebėti kiekvieną įmonės procesą, saugiai ir konfidencialiai keistis dokumentais tiek įmonės viduje, tiek su tiekėjais, partneriais ar klientais. Visose Labbis4.PRO komponentėse sukurti ar užregistruoti dokumentai saugomi vieningoje sistemoje Logas.

Finansų valdymui ir apskaitai

Sistema, apimanti didžiosios knygos, atsargų, pirkimų, pardavimų, kasos ir banko, atsiskaitymų ir turto buhalterinę apskaitą, ataskaitas VMI, Sodrai, Statistikai, verslo analizei, valdymui bei įžvalgai. Naudotojo sąsajos ir duomenų lygyje integruota su Logas, Bonus bei kitomis Labbis4.PRO sistemomis, tačiau galinti veikti autonomiškai. Ši savybė suteikia galimybę verslo informacijos apskaitą stebėti kaip vieningą nenutrūkstamą procesą bei laiku įžvelgti verslo plėtros galimybes ir pokyčius.

Biudžetavimui ir planavimui įmonės finansinės veiklos planavimui ir įgyvendinimo stebėsenai. Projektų finansiniam planavimui ir įgyvendinimo stebėsenai.

Turto valdymui įmonės turto valdymui, įskaitant inventorizavimą naudojant RFID technologijas.

Paslaugų valdymui – įmonės teikiamų pastatų, įrengimų ar sistemų priežiūros paslaugų planavimui, valdymui ir stebėsenai (MMS).

Sąskaitų valdymui rinkliavų ir mokesčių skaičiavimui ir platinimui dideliam kiekiui abonentų.

Gamybos apskaitai gamybos kaštų ir savikainos apskaitai, gaminių komplektavimui/iškomplektavimui, gamybos apskaitai pagal barus, gamybos resursų planavimui ir užimtumo stebėsenai.

Klientų valdymui ryšių su klientais palaikymui, veiklų planavimui ir užduočių delegavimui, patogiam kalendoriaus valdymui, pardavimų planavimui ir dokumentų administravimui.

Sutarčių valdymui visų tipų sutarčių apskaitai, kontrolei ir įgyvendinimo stebėsenai.

Verslo įžvalgai analitinė veiklos duomenų sistema, surenkanti bei apdorojanti visų Labbis4.PRO sistemų duomenis bei teikianti juos veiklos analizei ar ataskaitoms rengti.

Pranešimų valdymui sistema, skirta klientų pranešimų registravimui bei jų įgyvendinimo proceso stebėsenai. Sistema saugi, nes sukurta atskira aplinka išorės vartotojų veiksmams atlikti.