Sėkmės istorijos

Billing

Billing - Sprendimas mokesčių skaičiavimui ir rinkliavų administravimui (2014-2016)

UAB „Labbis“ išplėtė veiklos valdymo sistemos Labbis4.PRO funkcionalumą: sukūrė universalią sistemą įvairių mokesčių ir rinkliavų skaičiavimui bei jų administravimui (Billing). Sistema taikoma pastatų priežiūros, nekilnojamo turto nuomos, atliekų tvarkymo bei kitokių mokesčių ar rinkliavų skaičiavimui ir valdymui. Sistema pritaikyta didelės apimties sąskaitų rengimui bei jų pateikimui klientams. Sistemos vartotojais gali būti tiek verslo įmonės, tiek biudžetinės įstaigos. Sukurtas portalas išorės vartotojams, skirtas teikti pranešimus ir dokumentus bei pasiekti informaciją. Sukurta duomenų saugykla analitinių ataskaitų rengimui bei duomenų archyvavimui.

Šio sprendimo apimtyje jau įgyvendinta ir daugiau didelių ir mažų projektų: didžiausias 250 000 abonentų, mažiausias 30 000 abonentų.

Žemės nuomos mokesčio apskaita

Sprendimas Žemės nuomos mokesčio apskaitai ir administravimui (2015-2016)

Labbis4.Pro sistemos komponentė Billing - Mokesčių skaičiavimui ir rinkliavų administravimui sėkmingai pritaikyta savivaldybėms Žemės nuomos mokesčio (ŽNM) apskaitai ir administravimui. Portalo sprendimas pritaikytas ŽNM mokėtojams – gyventojams- patogiam informacijos pasiekimui bei mokėjimų vykdymui per e.valdžios vartus (VIISP). Sistema jau sėkmingai eksploatuojama 12 savivaldybių ir šiuo metu diegiama dar keliose savivaldybėse. Sprendimas apima pilną ŽNM skaičiavimo ir administravimo procesą: naujo periodo atidarymą, duomenų importą, pasirengimą skaičiavimui, skaičiavimus, deklaracijų rengimą ir tikrinimą, atsiskaitymų valdymą, darbą su skolininkais bei periodo uždarymą. Sukurtos integracijos su Nekilnojamo turto registru ir Gyventojų registru. Apie ŽNM sprendimo privalumus kalba jos vartotojai:

Dalia Kupratienė, Vedėjo pavaduotoja, Kauno rajono savivaldybė “Įdiegus Labbis ŽNM sistemą taupome savivaldybės lėšas, nes daug rečiau kreipiamės į registrų centrą dėl importo klaidų. ”

Česė Ulbinaitė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, Varėnos rajono savivaldybė “Didžiausias ŽNM sistemos privalumas - periodų valdymas. Galiu atlikti koregavimus už praėjusius laikotarpius, o sistema pati parengia duomenis apskaitai.”

Daugiau informacijos

Kultūros paveldo departamentas (KPD)

Portalo KPEPIS sukūrimas ir KVR modernizavimas (2014-2015 m)

Sukurta Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema (KPEPIS) ir į ją perkeltos KPD paslaugos, kurios skirtos tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių paslaugų gavėjams: Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, užsienio šalių asmenims.

Projekto apimtyje sukurtas informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių valdymo priemoės ir su tuo susijusios KPD administracinės viešosios paslaugos. Įgyvendinus projektą paslaugų teikimas tapo spartesnis, saugoma ir lengvai pasiekiama informacija apie suteiktas paslaugas, pagerintas procesinis skaidrumas.

Projektas apima tiek KPD centrinę būstinę, tiek teritorinius padalinius. Projekto apimtyje sukurtos kultūros vertybių registro (KVR) ir KPEPIS sąsajos su vidinėmis KPD sistemomis: DVS ir FVAS ir net 6 sąsajos su valstybinėmis sistemomis ir registrais: VIISP, naudojama kaip e.paslaugų naudotojų autentifikavimo priemonė; VEPIS, ICPO, Infostatyba ir MVLS.

KPEPIS.lt; KVR.KPD.lt

AB „SEB bankas“

Sistemos Bonus vystymas ir diegimas (2015 m)

Projekto apimtyje įdiegtos Bonus personalo valdymo, darbuotojų portalo (savitarnos), darbo užmokesčio ir darbo laiko komponentės.

Sėkmingai atlikti sistemos vystymo darbai: sukurtas ir įdiegtas e. mokymų modulis.

Sukurtas unikalus technologinis sprendimas, pagreitinęs darbo užmokesčio skaičiavimą 10 kartų – 2200 darbuotojų skaičiavimai atliekami per 14 min.

Vidaus reikalų ministerija (VRM)

nDVS sukūrimas VRM užsakymu ir diegimas savivaldos įstaigose (2015 m)

VRM įgyvendindama projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ Įsigijo dokumentų valdymo sistemos (nDVS) sukūrimo, įdiegimo, sukonfigūravimo ir pritaikymo prie VIISP paslaugas. Projekto apimtyje UAB „Labbis“:

sėkmingai sukūrė dokumentų ir užduočių procesų valdymo funkcionalumą bei elektroninį parašą turinčią ir efektyviai savivaldybių paslaugų teikimo veikloje pritaikomą nDVS sistemą;

vienoje pilotinėje savivaldybėje įgyvendino technologinius darbus, apimančius elektroninių paslaugų procesus, sukonstruotus pasinaudojant VIISP infrastruktūra ir nauja nDVS.

UAB "Vičiūnų grupė"

Įdiegta darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistema Bonus

Projekto metu sėkmingai įdiegti darbo užmokesčio, darbo laiko, personalo ir savitarnos (darbo laiko ir darbuotojų portalas) moduliai. Įdiegtos sistemos funkcionalumas leidžia apjungti visas su Personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio valdymu susijusias sritis nuo darbuotojo darbinimo iki atleidimo. Projekto metu didelis dėmesys skirtas integracijai su įmonėje naudojama finansų ir apskaitos valdymo sistema MS Navision - duomenų mainai atliekami darbuotojo lygyje.

Projekto diegimo metu buvo iškeltos  ir sėkmingai įgyvendintos užduotys:

  • sukurti darbuotojų algalapius, skirtus spausdinimui  spaustuvėje: suformuoti  algalapį ir jį patalpinti į voką;
  • optimaliai išdėlioti darbo laiko pildymo funkcionalumą, kuris įgalintų  paprastai  ir greitai (su minimaliu klavišų paspaudimu) užpildyti tabelį;
  • sukurti ir įdiegti komandiruočių valdymo (prašymai, tvirtinimai, atmetimai ir pan.)  procesus.

UAB "Arvi" ir ko įmonių grupė

Darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistemos diegimo projektas

Projekto apimtyje sukurtas ir įdiegtas sprendimas centralizuotai įmonių grupės personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitai ir valdymui bei centralizuotam duomenų saugojimui.

Pagrindinis projekto iššūkis - surinkus bei išanalizavus visų grupės įmonių poreikius, sukurti ir suderinti  vieningus procesus, vienodą skaičiavimų metodiką bei duomenų struktūras. Projekto tikslai pasiekti naudojant standartines Bonus galimybes bei funkcijas.

ir daugelis kitų...